تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
دوشنبه 5 فروردین 1387
کوه به کوه

آدم به آدم

این روزها

کسی به کسی نمی رسد

کمی چای که می نوشی

فکر می کنی

دنیا چقدر کوچک می شود

اندازه ی همین کف دست

یا این رگ کوچک که دارد هی بالا و پایین می پرد

نگاهش که می کنی

سرت گیج می رود

میان این خطوط سر در گم

گم می شوی

خط اول را دیده ندیده

خط بعدی شروع می شود

خط بعدی

خط

 بعدی

خطِ

...

خط روی خط می افتد

-       - الو

-      -الو

-      صدا به صدا نمی رسد

-       آدم به آدم

...


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده