تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
چهارشنبه 20 آذر 1387
آرامشم را از تو دارم ...

تو آرام باش و دست هات را بکش به زندگی من..
تو آرام باش و بگذار پرده ها را باد تکان دهد و تمام آرامش زندگی گلووله شود تووی هوای من..
تو آرام باش و بگذار همین جا پشت پنجره صورتم را بچسبانم به خنکای پنجره و بگذارم موج خیال تو بیاید و مرا تا هر جای دنیا که میخواهد ببرد..
تو آرام باش و ببین که آرامشت با دنیای من چه میکند..

زورچپون:

"من با عشق مواجه شدم…همه ی نشونه ها درسته.."

*دوست جونادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده